നാടിന് വെളിച്ചം പകർന്നത് കവികൾ: ഗവർണ്ണർ

എടപ്പാൾ: നാടിന് നന്മയുടെ വെളിച്ചം പകർന്നവരാണ് കവികൾ എന്ന് കേരള ഗവർണ്ണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. മഹാകവി അക്കിത്തം വാർഷികത്തിെൻ്റ ഭാഗമായി നിളാ വിചാരവേദി എടപ്പാൾ വള്ളത്തോൾ വിദ്യാപീഠം ഹാളിൽ നടന്ന അക്കിത്തം സ്മൃതി പൊന്നാനി കളരി ഉത്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.  മഹത്തരമായ ചിന്തകളാൽ കവികൾ പുതിയ തലമുറയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും, പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാകവിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമിക്കുന്നു, തലമുറ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെയ്തികളെ മറ്റുള്ളവരിരിലേക്ക് പകരണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.വള്ളത്തോൾ വിദ്യാപീഠം സെക്രട്ടറി ചാത്തനാത്ത് അച്യുതനുണ്ണി അദ്യക്ഷനായി, പ്രജ്ഞാ പ്രവാഹ് ദേശിയ ഓർഗ്ഗനൈസിഗ് സെക്രട്ടറി …

നാടിന് വെളിച്ചം പകർന്നത് കവികൾ: ഗവർണ്ണർ Read More »